گالری اندیشکده دکتر رضازاده / Gallery

Gallery
دکتر جواد رضازاده

برخی با افسوس نظاره‌گر خرابه‌های روم هستند، و برخی امیدوارانه و مجدانه در حال چیدن پایه‌های دبی...
این بُعد دنیوی است، لیکن هستند آد‌م‌هایی که سن واقعی آن‌ها یک صدگان کم دارد، چرا که ثروت آن‌ها در ذهن‌شان است و فرصت که ایجاب کند به نبرد خواهند ایستاد... اینان اول به خدا سپس به خودشان که جز خدا نیستند (به قول عارفان) ایمان دارند...