تالیفات

drjavadrezazadeh
drjavadrezazadeh
کتابهای در دست تالیف و ترجمه که در آینده نزدیک به چاپ خواهند رسید:

کتاب های همایش که به همت دکتر منتشر شده‌اند

همایش
کتاب همایش
همایش مهربان دانا

برخی از مقالات علمی دکتر رضازاده